Tag Archives forBlog

Zelf (ver)bouwen aan uw droom

Denk goed na over uw toekomst. Hoe wilt u wonen, welke wensen heeft u, voor nu, voor uw kinderen, voor later? Welke beslissingen moet u nemen? Ons advies: Denk goed na! Neem geen impulsieve en overhaaste beslissingen! Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen. Het gevaar ontstaat dat u door de vaak enthousiaste verhalen die u om u heen hoort door de bomen het bos niet meer ziet. Die verhalen gaan vaak over duurzaamheid en energieneutraal, de vele nieuwe ontwikkelingen op energetisch terrein, systemen en producten die u tegenkomt in uw zoektocht naar oplossingen. Probeer daar maar eens wijs uit te worden! Om tot een juiste beslissing te kunnen komen, zou u een aantal uitgangspunten kunnen formuleren.

U zou kunnen beginnen bij de Trias Energetica

De Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken én energiezuinige maatregelen te nemen.

1.  Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.

2.  Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.

3.  Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, WTW, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Maar behalve om energiegebruik gaat het ook om het welbevinden van u als mens zelf, dus:

4.  Het creëren van voldoende wooncomfort, denk daarbij o.a. aan het begrip domotica en maatregelen ter verkrijging en bevordering van gezondheid, welbevinden, frisse lucht, voldoende licht, een prettige ruimte en omgevingsfactoren zoals goede buren, voorzieningen publieke ruimte, etc.

5.  Uw investering moet renderen, kijkt u daarbij niet alleen naar het aantal Euro’s die uw investering op korte termijn oplevert, maar kijk ook breder naar hoe plezierig u zich op lange termijn voelt bij uw investering, omdat u en uw gezin er zoveel baat bij hebben om juist op die plek te gaan of blijven wonen.

En uit maatschappelijke oogpunt, zoals:

6.  Tegengaan van klimaatverandering, minder afhankelijk van het buitenland, financieel aantrekkelijk, tegengaan van uitputting van hulpbronnen, minder milieuvervuiling, etc.

Bij alle maatregelen die u zich ook voorneemt om te nemen….

7.  Het begint bij preventie (isolatie), ofwel alle energie die u niet nodig heeft, hoeft u ook niet op te wekken.

Wij van DURV! beseffen bij het bovenstaande dat u behoefte zult hebben aan een eerlijk verhaal, met voors en tegens, helderheid over begrippen, het plaatsen van deze begrippen in de juiste context, zodat u weloverwogen uw beslissingen kunt nemen met het oog op de toekomst van u en uw kinderen. In volgende blogs zal hier meer over geschreven worden, uiteraard met beschouwingen en rekenvoorbeelden!


Alvast een paar begrippen

Energieneutraal versus Energienota Nul

Wat je veel hoort is het begrip ‘energieneutraal’, wat wil zeggen dat je per saldo evenveel energie verbruikt als je opwekt, gemeten over een jaar. Een ander begrip is ‘energienota nul’, wat betekent dat je geen geld meer kwijt bent aan energierekeningen. Het verschil tussen beide begrippen is, dat energieneutraal niet per definitie betekent dat de energiefactuur daarmee is verdwenen. Mensen hebben over het algemeen tegelijk behoefte aan energie (vooral ’s avonds als de mensen thuis zijn, en ’s winters), dat betekent dat het energieverbruik dan hoog is, dus ook het meeste kost. Voorlopige blijven er pieken en dalen in het stroomgebruik, wat overigens steeds meer beïnvloed zal worden door de toename van nieuwe decentrale opwekking door eigen zonnepanelen, waardoor de energieprijzen voorlopig laag zullen blijven. In voorbeeldcalculaties wordt vaak uitgegaan van stijgende energieprijzen om zo tot een interessante terugverdientijd te komen. Dit is dus een tegenstelling. Bij nauwelijks stijgende energieprijzen zal de terugverdientijd ook langer zijn, wat overigens geen reden is om dan maar geen energie te besparen! Dit kan nog steeds aantrekkelijk zijn. Alles wat u bespaart, hoeft u tenslotte niet te kopen of op te wekken.

Rol van de overheid

Hoe de overheid de enorme investeringen (ca. € 53 miljard) in windenergie in het kader van het Energieakkoord gaat verdisconteren in energiebelasting, heeft niets met energiezuinigheid van de burger te maken, maar veel meer met het niet volgen van bovengenoemde uitgangspunten. Het trieste is dat deze vorm van energiewinning relatief weinig op zal leveren (ca. 3,2 % van het totale Nederlandse energiegebruik). Zoals bekend betaalt de industrie beduidend minder voor energie, dus het meeste geld voor deze overheidsinvestering zal door de burger (ca. € 500 per jaar bovenop de energierekening) opgebracht moeten worden. De overheid en bepaalde belangengroepen gaan hoofdzakelijk voor alternatieve (duurzame) energiewinning, terwijl met preventie (zie de uitgangspunten 1 en 7) al heel veel valt te bereiken. DURV! wil zich voor dat laatste graag sterk maken en u daarin adviseren. Dat kan ú uiteindelijk wel geld schelen.

Wonen met Zorg

We worden ouder, maar willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat moet echter met uw bestaande huis wel mogelijk zijn. Meestal zijn er maar twee mogelijkheden:

  • aanpassen huidige woning, eventueel uitgebreid met nieuwe technologieën
  • tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase

Wat u ook kunt doen: samen met een aantal (meestal bekende) ‘lotgenoten’ investeren in een gebouw of cluster van gelijkvloerse woningen met ergens in die cluster centraal zorgfaciliteiten. 

Toename ouderen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid wordt een forse toename van het aantal ouderen verwacht, terwijl we om ons heen horen en lezen dat honderden bejaardentehuizen uit geldgebrek de deuren moeten sluiten de komende jaren. De wachtlijst voor zorg in een instelling stijgt daarbij voortdurend en de thuiszorg verkeert ook nog eens behoorlijk in de problemen.

Zorgrobots

We kunnen onze ogen hiervoor sluiten en onze tijd lijdzaam afwachten, echter op het moment dat u echt zorg nodig hebt en het wordt niet aangeboden, omdat er een lange rij voor u staat te wachten? Wat dan? Er op speculeren dat u tegen die tijd door zorgrobots zult worden geholpen? In Japan schijnt men hier al mee te experimenteren, maar de bevolking is daar relatief ouder dan in Nederland. Nu is ruim 23% van de bevolking in Japan 65 jaar of ouder, een situatie die wij in Nederland in 2050 bereikt zullen hebben. We zouden wat technische ontwikkelingen betreft goed naar Japan kunnen kijken, want daar is de “nood” hoger dan bij ons.

Oplossingen voor de toekomst

Er bestaan enkele reële alternatieven voor de ouderen van de toekomst:

  • langer gezond blijven en zo de hulpbehoevendheid uitstellen
  • mantelzorg
  • zelf met andere ouderen een eigen woonzorginitiatief oprichten als verzekering van een goed verzorgde eigen oude dag

Langer gezond blijven en zo de hulpbehoevendheid uitstellen is natuurlijk altijd aan te bevelen, maar eens houdt het op. U kunt uw verblijf in eigen huis rekken met concepten als Fijn Wonen en PasAan, die inspelen op het beleid via WMO en WLZ, waardoor ouderen en patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorg is daarbij wel essentieel!
Met een speciale verpleegunit geplaatst tegen het bestaande huis van bijvoorbeeld hun kinderen kunnen mensen langer verantwoord thuis wonen met maximale zorg voor hun beperking. Daar moet echter wel ruimte voor zijn en bereidheid van hun kinderen als mantelzorgers!
Bij appartementen zal men daar iets anders op moeten verzinnen en is zeker de hulp van bijvoorbeeld een woningstichting en de gemeente nodig.

Woonzorginitiatief

Een woonzorginitiatief kan op verschillende manieren ingevuld worden. U kunt zich aanmelden bij een organisatie die zorgvilla’s aanbiedt, of bij een woningstichting die dergelijke zaken faciliteert. Een gemeente kan hierbij bemiddelen.

Samen bouwen

U kunt ook met een groep gelijkgestemden tezamen investeren in een appartementengebouw, dat u zo inricht dat daar ook zorgfaciliteiten in geïntegreerd worden. Of in plaats daarvan gezamenlijk een hofje creëren met een binnentuin. DURV! zou u daarbij kunnen adviseren, omdat daar veel organisatiewerk bij komt kijken. Allereerst moet er informatie van en over de toekomstige bewoners komen, voordat e.e.a. vorm gegeven kan worden:

  • inventariseren welke kwaliteiten (nog) aanwezig zijn
  • inventariseren wie welke zorg nodig heeft
  • onderling taken verdelen
  • welke hulp is van buitenaf nodig
  • financiële inventarisatie en gebaseerd daarop met elkaar afspraken maken

Daarna moet een passend ontwerp gemaakt worden, uiteraard moet grond beschikbaar zijn of anders gezocht worden, overleg met de gemeente, keuzes maken uit en contracteren van bouwpartners. Vooral daar liggen de specialiteiten van DURV!

Wellicht dat ervaren zorgverleners, die pas geleden wegens bezuinigingen hun baan zijn kwijtgeraakt, bereid zijn om de nodige zorgtaken voor hun rekening te nemen. Er zijn verschillende Verenigingen van Eigenaren met relatief veel bewoners van boven de zestig jaar, die inmiddels via werkgroepjes bezig zijn om over hun toekomst na te denken. Zij wonen tenslotte al in een woongemeenschap, waarbij de meesten elkaar al redelijk tot goed kennen. Dat laatste is wel een voorwaarde om gezamenlijk iets te gaan ondernemen. Er zal tenslotte veel overlegd moeten worden, voordat iedereen het er over eens is om de vereiste stappen te zetten tot een woonzorginitiatief.

Klaar voor uw toekomst

Er zijn werkelijk tal van mogelijkheden en u kunt er niet vroeg genoeg naar gaan kijken. Onze overheid zal steeds meer om eigen creativiteit van haar burgers gaan vragen. De tijd is nu eenmaal voorbij dat de overheid overal in voorzag. We zullen steeds meer zaken zelf op moeten lossen en onze oude dag is daarbij een hele belangrijke!

DURV! zou u daarbij van dienst kunnen zijn.

Energie winnen en besparen

Energie winnen en besparen is niet iets voor in de toekomst, maar juist nú bijzonder actueel en van belang! Met de juiste aanpassingen van uw woning kunt u uw woonlasten structureel verlagen zonder in te leveren op uw wooncomfort en dat is heel wat waard!

Overheid en energie

Momenteel trekt de economie weer aan, voorlopig althans. Hoe de Brexit uitpakt, weet nog niemand en wat de verkiezingen bij ons volgend jaar op gaan leveren is uiteraard ook nog onbekend. Wat we wel mogen veronderstellen is dat er voorlopig nog flink bezuinigd zal worden door dit kabinet en de vrees is dat de volgende regering niet veel meer fantasie zal hebben. Daarnaast zal energie er in de toekomst niet goedkoper op worden, we gaan tenslotte minder gas uit eigen bodem halen, dus we zullen meer energie moeten kopen in het buitenland. Ook gaan we als Nederland enorm veel geld (€ 53 miljard in 15 jaar) in alternatieve energie (lees windenergie) steken, dat relatief weinig op zal leveren (ca. 3,2 % van het totale Nederlandse energiegebruik). We blijven dus sterk afhankelijk van andere (energie)bronnen.

Eigen energieverbruik

Er zit dus niet veel anders op dan goed voor onszelf te zorgen. Zorgen dat je relatief goed, het liefst niet al te duur en toekomstbestendig woont. Goed laat zich het best vertalen met voldoende wooncomfort, niet al te duur zou men uit kunnen drukken in voordeliger wonen (in een koopwoning) dan huren en toekomstbestendig zou je kunnen beschouwen als wonen met zo weinig mogelijk onderhoud en met een zo laag mogelijk energiegebruik. Wat dat laatste betreft worden we daar wettelijk enigszins toe verplicht. En als het niet verplicht is, zoals bij nieuwbouw, dan wel gestimuleerd d.m.v. labeling en marktvraag. Zelfs al worden we er niet toe verplicht of gedwongen, dan is het toch de moeite waard om dit verminderen van energiegebruik te onderzoeken. Je zou kunnen stellen dat investeren in een belangrijke vermindering van energiegebruik, het wooncomfort, voordeliger en toekomstbestendig wonen ten goede komt.

Investeren in energie

Ik heb altijd geleerd voordat er geïnvesteerd wordt, eerst te kijken op welke werkelijke behoefte zo’n investering moet worden afgestemd. Op energetisch terrein zou je kunnen zeggen: investeer eerst in energiebeperkende maatregelen en stem op de nieuw ontstane energiebehoefte je investering op energiewinning af. Dit lijkt een logische gedachte. Het vreemde is dat onze overheid en de andere (niet alleen politieke) partijen die aan het Energieakkoord hebben meegewerkt er niet zo over dachten.

Het Energieakkoord gaat namelijk alleen maar over het opwekken van elektriciteit en het doel dat daaruit is geformuleerd is om daarin flink te gaan investeren. Wat men daar precies voor nodig heeft, leek toen niet zo interessant te zijn: er moesten daden gesteld worden! Bovendien, wat is er niet mooier dan optimaal te investeren in zonne- en vooral windenergie? Dat er nauwelijks aandacht aan het beperken van energie werd geschonken en dat het stimuleren van energiebeperkende maatregelen een enorme impuls aan de (bouw)economie zou kunnen betekenen, speelde geen enkele rol. Dat dit ook een enorme uitstraling zou geven op de rest van de economie werd niet onderkend of misschien helemaal niet gezien?

Nu zitten we straks opgescheept met enorme, dure windmolenparken op zee, die na ca. 15 jaar vrijwel afgeschreven zijn en voor een belangrijk deel vervangen moeten worden, terwijl de opbrengst zoals ik hierboven al schreef relatief laag zal zijn. Ik zal daar in een komend blog meer informatie over geven.

Zelf verstandig investeren

Wij als burgers zullen het helaas niet van onze overheden moeten hebben om echt verstandig te investeren in energiebeperking, enkele actieve gemeentes daargelaten. We kunnen het beste in die zin voor onszelf zorgen en verstandig om ons heen kijken, voordat er überhaupt geïnvesteerd wordt. Daar zal het in de komend blogs van mij voornamelijk om gaan.

Wij van DURV! willen namelijk aantonen dat het zich loont om anders en zorgvuldiger te investeren, met als resultaat energieneutraal wonen waarbij zelfs woonlasten teruggedrongen worden. Dat heeft met intensiteit van isoleren, keuze van materialen en keuze van de juiste apparatuur te maken. Bij nieuwbouw komt hier nog een belangrijk element bij: uitgekiende architectuur! DURV!t u ons uit te dagen?